ANUNȚ SUPLINIREA FUNCȚIILOR

 

IP Colegiul de Inginerie din mun. Strășeni anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor de director adjunct pentru educație și instruire (0,5) și director adjunct pentru practică și producere (0,5).

 

Pot candida la funcțiile respective persoanele care întrunesc următoarele condiții:

1. dețin cetățenia Republicii Moldova;

2. dețin studii superioare universitare;

3. vechime în muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani;

4. dețin grad didactic;

5. Nu au împlinit vârsta de 65 de ani;

6. cunosc limba română;

7. Nu prezintă antecedente penale.

 

Candidații vor depune un dosar de participare la concurs care va conține următoarele acte:

1. cererea de participare la concurs;

2. copia actului de identitate;

3. copia/copiile actelor de studii;

4. copia carnetului de muncă;

5. Curriculum Vitae de model Europass;

6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog) pentru exercitarea funcției;

7. cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere.

 

Candidații pot anexa și alte documente relevante (copia actului ce confirmă gradul didactic/managerial și titlul științific/științifico-didactic).

 

Dosarele de participare la concurs ale candidaților se vor depune și/sau transmite personal/prin poștă/e-mail la Colegiul de Inginerie, la următoarea adresă: mun. Strășeni, MD – 3701, str. V. Crăsescu, 1; e-mail: [email protected].

Persoana responsabilă – Racoviță Valentina. Nr. de contact: + 373 68333512.

 

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs va cuprinde perioada: 01- 30 septembrie 2023.

Pentru dosarele depuse personal, la sediul Colegiului de Inginerie, se va ține cont de orele de primire: 9-17.00, în zilele de luni-vineri.

logo_CI
Tel.: +373 237 80 100
E-mail: [email protected]

    Colegiu Inginerie ©  Toate drepturile rezervate.